Producent wysokiej jakości, stabilnych i powtarzalnych regranulatów PE

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu www.vivasto.pl (dalej jako: „Serwis”), a także osób z którymi kontaktujemy się w sprawie naszej oferty lub zawartej umowy.

Polityka prywatności realizuje wymogi art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, dalej jako: „RODO”)

Kto jest Administratorem Pani/Pana danych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak i w jakim celu będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, jest spółka Vivasto S.A. z siedzibą w Bytomiu (41-909), ul. Szyby Rycerskie 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382700, NIP 6342779490, REGON 241911500, kapitał zakładowy: 615.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej jako: „Administrator”).

Jak skontaktować się z Administratorem Pani/Pana danych?

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pomocą adresu info@vivasto.pl lub pisemnie na adres Administratora wskazany powyżej.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora? Jaki jest czas przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora?

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Państwu treści gromadzonych w Serwisie, w tym zapewnienia prawidłowości działania Serwisu przez okres korzystania z Serwisu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy
  (art. 6 ust.1 lit b RODO);
 2. kontakt z Państwem w odpowiedzi na Państwa korespondencję (również przez formularz kontaktowy dostępny w Serwisie) lub kontakt telefoniczny,
  w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie, przez czas prowadzenia korespondencji i przez okres przedawnienia roszczeń – wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działania na Państwa żądanie przed zawarciem umowy
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. kontakt z Państwem w związku z zawartą umową, w okresie realizowania umowy i w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy prawa
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. jeśli reprezentuje Pani/Pan naszego aktualnego lub potencjalnego kontrahenta – wykonywanie umowy zawartej przez Administratora z takim kontrahentem bądź podejmowanie działań przed jej zawarciem, w tym
  w celu kontaktu, współdziałania w wykonaniu umowy, świadczeniu usług lub dokonywaniu uzgodnień, negocjowania warunków współpracy, w okresie poprzedzającym zawarcie umowy oraz w okresie jej obowiązywania
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. marketing bezpośredni – jeśli wyrazili Państwo zgodę na kontakt w celach marketingowych w określonym kanale komunikacji (telefonicznie lub e-mailowo), przez okres umożliwiający realizację interesu Administratora lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych lub do czasu cofnięcia zgody, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora wynikający z uzyskania takiej zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, przez czas trwania postępowań i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych, podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. wykonanie nakładanych na Administratora przez przepisy prawa obowiązków dotyczących archiwizacji na potrzeby przepisów podatkowych, rachunkowych, przekazywania danych na podstawie decyzji organów publicznych
  i przepisów podatkowych, w okresie wymaganym przez odpowiednie przepisy – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jacy są odbiorcy Pani/Pana danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej oraz w zakresie uzasadnionym podstawami prawnymi, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. upoważnieni członkowie personelu Administratora;
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora zewnętrzne usługi (m.in. dostawcy chmur, serwerów)

Jakie jest źródło danych osobowych przetwarzanych przez Administratora?

Administrator przetwarza dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (art. 13 RODO).

Jakie są Pani/Pana uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora ma Pani/Pan prawo:

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit f RODO.

W takim przypadku Administrator nie będzie już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych, nadrzędnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może zostać dokonane przez przesłanie informacji
  w tym zakresie na adres e-mail lub adres korespondencyjny Administratora wskazany w pkt 2. Ma Pani/Pan nadto prawo do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną opartej na art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub na marketing bezpośredni drogą telefoniczną opartej na art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne (jeżeli zgoda taka była wyrażana);
 2. żądania od Administratora dostępu do swoich danych,
 3. żądania od Administratora ich sprostowania,
 4. żądania od Administratora usunięcia swoich danych w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
 5. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;
 6. przenoszenia swoich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz jeżeli dane przetwarzane są w związku z umową.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, więcej informacji na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt).

Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, ale konieczne do realizacji przez Administratora usług na Pani/Pana rzecz i odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie, a także wysyłania do Pani/Pana treści marketingowych.

Czy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza EOG?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.

W naszym Serwisie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

Cookie Opis Czas
przechowywania
Typ
pll_language umożliwia zapamiętanie
wybranego przez użytkownika języka, a także uzyskanie
informacji o języku, gdy nie jest on dostępny w inny sposób.
1 rok Funkcjonalny
_ga zainstalowany przez Google
Analytics oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i
kampanii, a także śledzi wykorzystywanie witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie
przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania
unikalnych użytkowników.
2 lata Analityczny
_gid zainstalowany przez Google
Analytics przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający
korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny.
Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które
odwiedzają anonimowo.
1 dzień Analityczny
_gat_gtag_UA_109298531_1 ustawiony przez Google w
celu rozróżnienia użytkowników.
1
minuta
Analityczny

Jak zarządzać ustawieniami cookies? 

Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu użytkownika, wymaga uzyskania Pana/Pani zgody. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści).

Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:

 1. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 2. Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
 3. Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 4. Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Może Pan/Pani w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:

 1. http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
 2. http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

Ostatnia data aktualizacji polityki prywatności: 21.02.2023 r.